IPTV Internet Protocol Televition

ระบบ IPTV

SYSTEM
ราคา (ยังไม่รวม VAT)
Features and benefits
     
IPTV
CALL
(ติดต่อสอบถาม)
  1. สามารุถจัดรูปแบบรายการแบบ Playlist ได้
  2. รองรับการรับชมบนทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ แท๊บเล็ต ฯลฯ
  3. สามารถทำได้ทั้งแบบออก INTERNET และแบบ LOCAL NETWORKระบบ IPTV

รองรับการใช้งาน :
สามารถรับชมรับฟังจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ แท๊บเล็ต ได้เป็นต้น

PLAYLIST :
ด้วยระบบสามารถจัดรายการเป็น Playlist ได้ง่ายต่อการออกอากาศและจัดรายการ

ใช้งานง่ายไม่สับซ้อน :
ด้วยรูปแบบการเขียนโปรแกรม ที่เข้าใจถึงผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน ทำให้การใช้งานระบบไม่ยุ่งยากและน่าเบื่ออีกต่อไป

INTERNET/LOCAL NETWORK:
รอบรับการใช้งานรับฟังรับชม ทั้งในส่วนของการออก INTERNET และในส่วนของเครือยข่ายภายใน LOCAL NETWORK

Image Categories